Keltové a jejich odkaz

waldhauserova ulice2wVítejte na stránkách, jejichž cílem je obohacení vašeho světa informací o Keltech a archeologii.


PhDr. Jiří Waldhauser, CSc.

O mě

SEDMDESÁTINY PHDR. JIŘÍHO WALDHAUSERA, CSC.
V letošnim roce jsme vzpomenuli životni jubileum našeho předniho znalce latenske kultury a montanni archeologie (předevšim zlata) PhDr. Jiřiho Waldhausera, CSc.

Jiři se narodil 8. dubna 1945 v Praze, archeologii studoval v Brně a Marburgu a během sve kariery pracoval v řadě muzei, v Liberci, Teplicich, Brně, Žatci, Mlade Boleslavi a v Narodnim technickem muzeu v Praze. Zaroveň přednašel na několika univerzitach. Je autorem cele řady vystav, přednašek, monografii a vědeckych članků, otištěnych i v zahraničnim tisku. Ve svych pracich často přichazi s netradičnimi zavěry, vždy se snaži jit svoji cestou. V archeologii je stale aktivni. Vyzkumů Jiřiho Waldhausera je nespočet, na tomto mistě vzpomeneme alespoň jeho aktivity v jižnich a jihozapadnich Čechach. Zkoumal latenskou Viereckschanzi u Bělčic, Obři hrad u Studence, hradiště Sedlo u Albrechtic, okoli nalezu keltskych minci u Leskovic, středověke zlatodoly a upravnu rudy u Kašperskych Hor a objevil rudne mlynske kameny u Radešova. Vykopanou upravnu u Kašperskych Hor nechal zakonzervovat a upravit pro navštěvniky. Přehodnotil staři rýžovnického splavu nalezeneho Bedřichem Dubskym u Modlešovic a inicioval pokusne ryžovani zlata na replice historickeho splavu na Otavě u Kestřan. Podilel se i na zpracovani a vyhodnoceni některých jihočeskych latenskych nalezů. Z jižnich Čech, z Kašperskych Hor a Vodňan, pochazeji i jeho předci, včetně významného maliře Antonina Waldhausera. Za jeho vyzkumy v okoli Kašperskych Hor obdržel čestne občanstvi tohoto města. Šumavě je stale věrny, pravidelně relaxuje na svoji chatičce“ na samotě u Kašperskych Hor a nedalekemu archeoparku v Prašilech poskytuje odborne konzultace. Vždy je ochoten kolegům nezištně poradit a pomoci při zpracovani archeologickeho materialu. Jiřimu do dalšich let přejeme pevne zdravi, hodně pohody a dalši skvěle archeologicke objevy.

Bibliografie Jiřího Waldhausera s jihočeskou tématikou:
Drda, P. – Waldhauser, J. – Čižmář, M. 1971: Oppida und Viereckschanzen, Archeologicke rozhledy 23, 288–293.
[Nevězice, Třisov, Kučeř, Radětice, Hradiště u Malovic, Těšinov]
Waldhauser, J. 1984: Les fortification celtique de la periode L.T.C-D1 en Boheme. Oppida et castella. In: Les
Celtes en Belgique et dans le nord de la France. Les fortifications de ľAge du Fer, numero special hors serie,
265–270. [Třisov, Nevězice, Tabor, Zvikov, Sedlo u Sušice, Česky Krumlov, Obři hrad, Věnec]
Jiři Waldhauser (vlevo) s Vladimirem Horpeniakem
na šumavske latenske lokalitě u Prašil. Foto autor.
342
Waldhauser, J. 1987: Poznatky o keltskem a středověkem ryžovani zlata v zapadni časti Českomoravske Vysočiny
(lokalita Leskovice na Pelhřimovsku). In: Zkoumani vyrobnich objektů a technologii archeologickymi
metodami. Brno, 31–64.
Fröhlich, J. – Waldhauser, J. 1987: Nejstarši ryžovnicky splav na zlato, Lidova demokracie 43, č. 225, 25. 9. 1987.
[Modlešovice]
Waldhauser, J. 1988: Problematika zdrojů nerostnych surovin a jejich (hornicke) exploatace Kelty na přikladě
oppida u Nevězic, Studie z dějin hornictvi 20, 219–224.
Fröhlich, J. – Waldhauser, J. 1988: Tajemstvi kopce Budina u Bělčic, Lidova demokracie 44, č. 219, 16. 9. 1988.
[Viereckschanze]
Fröhlich, J. – Waldhauser, J. 1989: Přispěvky k ekonomice českych Keltů (kamenictvi a distribuce žernovů),
Archeologicke rozhledy 41, 16–58. [soupis jihočeskych latenskych žernovů a tzv. barbarizovanych žernovů
řeckeho typu]
Waldhauser, J. 1989: Montanni archeologicky vyzkum zlatodolů v Kašperskych Horach v r. 1988. In: Hornicka
Přibram ve vědě a technice, sekce Baňska historie. Přibram, 107–123.
Waldhauser, J. 1989: Zlatodoly na Šumavě, Vlastivědne zpravy Muzea Šumavy 1, 117.
Waldhauser, J. 1990: Vyzkum a zpřistupněni upravny zlatonosnych rud ze 14. stoleti v Kašperskych Horach,
Vyběr 27, 219–223.
Slabina, M. – Waldhauser, J. – Konečný, L. 1990: Pravěke ohrazeni Obři hrad na Kašperskohorsku, Vlastivědne
zpravy Muzea Šumavy 2, 3–40.
Fröhlich, J. – Waldhauser, J. 1990: Pokusne ryžovani zlata na Otavě. In: Zkoumani vyrobnich objektů a technologii
archeologickymi metodami. Brno, 42–50.
Waldhauser, J. – Fröhlich, J. 1990: Ryžovnicky splav a prospektorska zakladna Keltů k ryžovani zlata u Modlešovic
na Strakonicku (Stav hodnoceni a kritika pramenů). In: Zkoumani vyrobnich objektů a technologii
archeologickymi metodami. Brno, 51–67.
Waldhauser, J. 1991: Das keltische Gold in „Boiohaemum“. Einfuhrung in die Problematik der Goldgewinnung,
-verarbeitung und -benutzung wahrend der Stufen HZ C bis LTZ D1 in Bohmen, Schweizeirische
Zeitschrift fur Archaologie und Kunstgeschichte 48, 12–37.
Waldhauser, J. 1991: Keltsky šperk ve sbirkach vodňanskeho muzea, Vyběr 28, 65–67. [nanožnik bez lokality]
Waldhauser, J. 1991: Zprava o otevřeni archeologicke rezervace v K. Horach, Vyběr 28, 360–362.
Waldhauser, J. 1992: Problem identifikace keltskych čtyřuhelnikovych valů (Viereckschanzen) v Čechach, Archeologicke
rozhledy 44, 548–559. [Bělčice, Hradiště u Malovic, Kučeř, Radětice, Těšinov]
Waldhauser, J. – Fröhlich, J. 1992: Čtyřuhelnikove valy u Bělčic na Blatensku v jižnich Čechach, Archeologicke
rozhledy 44, 637–645, 686–688.
Waldhauser, J. 1992: Keltische Distributionssysteme von Graphitton-Keramik und die Ausbeutung der Graphit-
-lagerstatten wahrend der fortgeschrittenen Latenezeit, Archaologisches Korrespondenzblatt 22, 377–392.
Waldhauser, J. 1992: Kašperske Hory, okr. Klatovy, Vyzkumy v Čechach 1988–1989, 57, č. 179–180. [zlatodoly,
upravna rudy]
Waldhauser, J. 1993: Diskuse k problematice oppida u Nevězic v jižnich Čechach, Archeologicke vyzkumy
v jižnich Čechach 8, 87–95.
Waldhauser, J. – Daněček, V. – Nováček, K. 1993: Eine hochmittelalterliche Aufbereitungsanlage fur goldhaltige
Erze im Bergbaurevier von Kašperske Hory (Bergreichenstein) in Bohmen. In: Montanarchaologie in
Europa, Berichte zum Internationalen Kolloquium „Fruhe Erzgewinnung und Verhuttung in Europa“ in
Freiburg im Breisgau vom 4. bis 7. Oktober 1990. Sigmaringen, 391–400.
Waldhauser, J. 1994: 4000 let ryžovani a dolovani zlata po obou stranach Šumavy. In: Zlata země Gabreta. Praha,
9–41, 50–51, 54–68.
Waldhauser, J. 1994: Montanni archeologicky vyzkum v Kašperskych Horach v roce 1993, Vyběr 31, 46–47.
343
Waldhauser, J. 1994: Kam za zlatem v Čechach? Průvodce. Technicky magazin 37, č. 5 – přiloha, 16 s.
Waldhauser, J. 1995: Středověka upravna zlate rudy u Kašperskych Hor, Vlastvědne zpravy Muzea Šumavy 3,
3–14.
Waldhauser, J. 1995: Kašperske Hory, okr. Klatovy, Vyzkumy v Čechach 1990–1992, 131, č. 661. [upravna rudy]
Waldhauser, J. 1996: Regionale keramische Kreise der jungeren Latenezeit in Bohmen: Anfange der Forschungen.
In: Die Kelten in der Alpen und an der Donau. Budapest – Wien, 335–357. [jižni Čechy jako zvlaštni
keramicky okruh]
Kudrnáč, J. – Michálek, J. – Martinek, K.-P. – Waldhauser, J. 1997: Archaologische Befunde zur Goldgewinnung
in Bohmen und Bayern. In: Das prahistorische Gold in Bayern, Bohmen und Mahren: Herkunft – Technologie
– Funde. Band I, Pamatky archeologicke – Supplementum 7. Prague, 65–67.
Waldhauser, J. 1998: 2200 zlatych let Kašperskych Hor aneb Povidani o dějinach ziskavani zlata v krajince pod
Kašperkem. Praha – Kašperske Hory, 39 s.
Waldhauser, J. – Slabina, M. 1999: Obři hrad a Keltove. Sušice, 8 s.
Waldhauser, J. 1999: Die angeblich keltische Goldwaschanlage aus Modlešovice (Sudbohmen), Der Anschnitt
51, 47–48.
Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechach. Praha, 591 s.
Waldhauser, J. 2001: Keltske nalezy z Čech ziskane v letech 1990–2000 detektory kovů, Archeologie ve střednich
Čechach 5/2, 441–458. [Hosty – ucho bronzove konvice, Obři hrad – mince]
Slabina, M. – Waldhauser, J. 2002: Dalši mince z Obřiho hradu na Šumavě a numismaticka revize dosavadnich
nalezů. In: Archeologicke vyzkumy v Čechach 2001, Zpravy Česke archeologicke společnosti, Supplement
49. Praha, 19.
Waldhauser, J. 2003: Dějiny těžby a zpracovani zlata na Šumavě. In: Šumava. Přiroda – historie – život. Praha,
603–608.
Mareš, J. J. – Waldhauser, J. 2004: Přeslen – součast přeslice, amulet, nebo zapalovač?, Vesmir 83, 340–343. [Kleť]
Fröhlich, J. – Waldhauser, J. 2005: Nalez fragmentu importovaneho (?) halštatskeho melounoviteho naramku
z Prachovskych skal v severovychodnich Čechach, Archeologie ve střednich Čechach 9/1, 289–297. [soupis
jihočeskych nalezů]
Waldhauser, J. – Fröhlich, J. 2007: Latenske sidliště ryžovniků zlata (?) u Velhartic v Pošumavi: Počatek vyskytu
tuhove hřebenovane keramiky v jižnich Čechach, Archeologicke vyzkumy v jižnich Čechach 20, 321–330.
Waldhauser, J. 2007: Encyklopedie Keltů v Čechach /Dodatky/. Praha, 117 s.
Fröhlich, J. – Jiřík, J. – Waldhauser, J. 2008: Nalez bronzovych zlomků z doby řimske v udoli Losenice u Kašperskych
Hor (možna stopa aktivity z doby řimske na Šumavě), Zlata stezka 15, 193–199.
Waldhauser, J. 2012: Keltske Čechy. Průvodce. Praha, 383 s.

Jiří Fröhlich

ziva archeologie